LANDARE Elkartearen Pribatasun Politika eta Datu Pertsonalen Babesa

 

Nor da zure datu pertsonalen trataeraren erantzulea?

Erantzulea Asociación Navarra de Asuntos Relacionados con la Ecología, Landare da (hemendik aurrera Landare Elkartea), helbidea: Bernardino Tirapu zeharkalea 6, behea Iruñea.

Nor da datuen babesaren Delegatua?

Datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen normatiba betetzen dela arduratzen den persona da. Delegatuarekin harremanetan jartzea nahi baduzu, ondoko helbideetara zuzentzeko aukera duzu: Landare Elkarteko posta helbidera, edo posta elektronikoaren helbidera [email protected].

Nola lortu ditugu zure datu pertsonalak?

Elkarteko bazkidea zarelako ditugu zure datu pertsonalak. Edo Elkarteko erabiltzailea zarelako.

Zein datu mota tratatzen ditugu?

Ondoko datuak tratatzen ditugu kideen kasuan;

Izena
Abizenak
NAN/ZIF
Posta elektronikoa
Telefono zenbakia
Posta helbidea
Bankuko kontu korrentearen zenbakia
Ekarpen ekonomikoa

Kideak ez direnen kasuan:

Posta elektronikoa

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?

Helburuak hauek dira:

Bazkideak diren entitate zein pertsonei Landare Elkartearen inguruko informazioa helaraztea. Posta elektroniko zein posta arruntaren bidez, beti ere, interesatua den pertsonak edo eta entitateak kontrakoa azaltzen ez badu.
Landare Elkarteak antolatzen edo parte hartzen duen ekimenen berri ematea.
Inkestak edo eta galdeketak egitea.
Bazkideentzat garrantzitsua edo errelebantea den informazioa helaraztea

Edonork informazioa jasotzeko aukerari uko egin diezaioke (bazkideen asanbladaren deialdiak barne), orain edo eta beste edozein unean Datu Babeserako pertsona delegatuari posta bat bidaliz ([email protected]) edo Datuen Babeserako delegatuari eskaera bat bidaliz gure posta helbidera.

Zein arrazoiengandik tratatu ditzakegu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalen trataera lotuta dago bazkide giza Landare Elkartearekiko mantendu behar duzun harremanarekin. Aipatutako harremanetik eratortzen diren betebeharrei erantzuteko, beharrezkoak diren neurrian justifikatuta dago datu pertsonalen trataera.

Bestalde eta besterik gabe zure helbide elktronikoa informazioa jasotzeko eman izan bazenu horretara bideratuta dago ain zuzen ere.

Noiz eta zein arrazoiengandik eman ditzakegu zure datuak hirugarren bati?

Landare Elkarteak Zerga Agentziari ematen dizkio informazio hauek bere aktibitateagatik dituen betebehar legalak hala eskatuta.

Etorkizunean Landare Elkarteak datu pertsonalen beste lagapenak egingo balitu, une egokian informatua izango zara.

Nazio arteko datuen transferentziak egiten ditugu?

Biltegiratze helburuaz egindakoak salbu, Nazio arteko transferentzia ez da aurreikusten (EEEtik kanpo). Egingo balira egokitze erabaki batean oinarrituko lirateke, babes egokiarekin, eta privacy shield-i atxikita: http://www.privacyshield.gov

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Landare Elkartearekiko harremana mantentzen den bitartean gordeko dira, eta edozein arrazoi dela medio harremana bukatuz gero, legeen bidez agindutako epean (5 urte). Datuok, soilik gure betebehar legalak betetzen ditugula egiaztatzeko erabiliko dira. Preskripzio epeak bukatuta, zure datuak ezabatuak izango dira edo bestela izena kenduta.

Zeintzuk dira zure eskubideak?

Adierazitako helbideen bidez, datuetara heltzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea gauzatu dezakezu.

Halaber, baldin eta datu pertsonalen trataerak legedia edo pribatasun eskubideak urratzen dituela kontsideratzen bada, erreklamazio bat aurkeztu daiteke:

Aurretik aipatutako ohiko Posta eta posta elektronikoaren bidez gure Datu Babeserako Delegatuari
Espainiako Datuen Babeserako Agentzian, sede elektronika edo posta helbidea

  

Política de Privacidad y Protección de Datos Personales de la Asociación de Asuntos Relacionados con la Ecología LANDARE

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?

La responsable es la Asociación de Asuntos Relacionados con la Ecologia Landare (en adelante “Asociación Landare”), con domicilio en Travesía Bernardino Tirapu 6, bajo (Pamplona-Iruña).

¿Quién es la Delegada/o de Protección de Datos?

Es la responsable que vela por el cumplimiento diligente de la normativa de protección de datos de carácter personal. Puedes contactar con la Delegada/o de Protección de Datos en la dirección postal de la Asociación Landare, o en la dirección electrónica protecció[email protected]

¿Cómo hemos obtenido tus datos de carácter personal?

Disponemos de tus datos de carácter personal porque nos los facilitaste voluntariamente en el momento de adquirir tu condición de socio/a de la Asociación, o cuando nos facilitaste tu email para recibir información de la Asociación Landare.

¿Qué datos personales tratamos?

Los datos que tratamos, en el caso de los socios y socias, son los siguientes:

Nombre
Apellidos
DNI/CIF
Correo electrónico
Teléfono
Dirección Postal
Número de cuenta corriente bancaria
Aportación económica

En el caso de aquellas personas que no siendo socias nos facilitaron su email:
Correo electrónico

¿Para qué tratamos tus datos personales?

Tratamos los datos de nuestros/as socios/as para las siguientes finalidades:

Enviar información sobre Asociación Landare mediante correo electrónico o correo postal a las personas y entidades que tengan la condición de socia de la Asociación Landare, salvo que la persona o entidad interesada manifieste lo contrario.

Convocar e informar de actos o eventos que organice o en los que participe la Asociación Landare.

Realización de encuestas y/o cuestionarios.

Información de especial interés o relevancia para los socios/as.

La persona interesada puede oponerse a recibir cualquier tipo de comunicación (incluso la convocatoria a las asambleas de socios/as), ahora o en cualquier otro momento, enviando un correo electrónico a la Delegada/o para la Protección de Datos ([email protected]) o dirigiendo una solicitud a nuestra dirección postal, a la atención de la Delegada/o de Protección de Datos.

¿Por qué motivo podemos tratar tus datos personales?

El tratamiento de tus datos personales relacionado con el mantenimiento de tu relación con la Asociación Landare como socio/a está legitimado al resultar necesario para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas de dicha relación.

¿Cuándo y por qué motivo podemos facilitar tus datos a terceros?

La Asociación Landare informa a la Agencia tributaria de los datos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que la Asociación Landare está sujeta para su actividad. Si en el futuro la Asociación Landare realizara otras cesiones de datos personales, se te informará oportunamente.

¿Realizamos transferencias internacionales de datos?

No se prevé la transferencia internacional (fuera del EEE), salvo con fines de almacenamiento, y en todo caso en base a la existencia de una decisión de adecuación, en base a la existencia de garantías adecuadas, así como entidades adheridas al acuerdo privacy shield: http://www.privacyshield.gov

¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos?

Tus datos personales se conservarán mientras mantengas relación con la Asociación Landare y, tras la finalización de dicha relación por cualquier causa, durante los plazos de prescripción legales que sean de aplicación (5 años). En este supuesto, se tratarán solamente a efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales o contractuales. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados.

¿Cuáles son sus derechos?

Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación o supresión a través de las direcciones postal y electrónica indicadas.

Asimismo, si consideras que el tratamiento de tus datos personales vulnera la normativa o tus derechos de privacidad, puedes presentar una reclamación:

A nuestra Delegada/o de Protección de Datos, a través de las direcciones postal y electrónica indicadas anteriormente.

Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal.